ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról 8. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai szerinti futárposta-szolgáltatáshoz és expressz postai szolgáltatáshoz kapcsolódóan

 

1.       Bevezetés

A Trans-Pack Logisztika Kft. (továbbiakban Trans-Pack) által nyújtott postai szolgáltatásokra érvényes jogszabályok:

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (Postatörvény)

A postai szolgáltatások nyújtásának feltételeit tartalmazó 332/2012 (XII.4) Korm. rendelet (Postarendelet)

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)


2.       Szerződő felek

a.       A szolgáltató


Trans-Pack Logisztika Kft.

Székhelye:                                         2351 Alsónémedi, hrsz 3306
Telephelyei:                                       1239 Budapest, Ócsai út 4.
                                                               4220 Hajdúböszörmény, Külső-Szoboszlói út 1.
                                                               8184 Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep 1/A kapu
                                                               6773 Klárafalva, 058/16 hrsz
                                                               2209 Péteri, Dózsa tanya

 

Rendelésfelvétel:                            [email protected]

 

Panaszkezelés:                                 [email protected]

 

Kapcsolatfelvétel:                           [email protected]

Ügyfélszolgálat címe:                     1239 Budapest, Ócsai út 4.
                Ügyfélszolgálat telefonszáma:   +36303188049

Honlap                                                 https://trans-pack.hu

                A postatörvény alapján végzett tevékenységi körök:


8. § (1) Az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásnak az alábbi, az egyetemes postai szolgáltatáshoz vagy az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatáshoz képest hozzáadott értéket képviselő postai szolgáltatások minősülnek:
a) futárposta-szolgáltatás,         
b) expressz postai szolgáltatás,

 

Futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

 

Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele;

b.       Az ügyfél


Ügyfél: az a magánszemély, jogi személy vagy egyéb gazdasági társaság vagy szervezet, amely az Általános Szerződési Feltételek, vagy egyedi szerződés alapján szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi.

A szolgáltató ügyfélnek tekinti továbbá azt a személyt/gazdasági társaságot, mely szolgáltatóval szemben eljárást indít illetve szolgáltatóval szemben igényt érvényesít, vagy ebbéli szándékát kifejezi.

Feladó: A küldeményeken feladóként szereplő magánszemély, jogi személy vagy egyéb gazdasági társaság vagy szervezet, akit jellemzően, főszabály szerint a szolgáltatás díjának megfizetése terhel.

Címzett: A küldeményeken címzettként szereplő magánszemély, jogi személy vagy egyéb gazdasági társaság vagy szervezet, akinek a Feladó a postai küldeményt küldi.

 

3.       a postai szolgáltatás keretében feladható vagy kézbesíthető küldemények méret- és tömeghatárai:

 

A postai szolgáltatás keretében 40 kg-ot és 300 cm körméretet meg nem haladó küldemények adhatóak fel.
Körméret: Szélesség, hosszúság és magasság összege.

 

4.       Feltételesen vagy különleges előírások figyelembevételével szállított tartalmakkal kapcsolatos szabályok:

ADR-es (veszélyes) árut, csak az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelet valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (együttesen: ADR rendelet) alapján szállítunk. Ezen jogszabályokhoz kapcsolódó valamennyi szükséges dokumentumot köteles az ügyfél beszerezni, szolgáltató rendelkezésére bocsájtani.

 

5.       A cím adattartalmával és annak feltüntetésével kapcsolatos szabályok:


Az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladott küldemények esetében megfelelőnek kell tekinteni a postai küldemény címzését, amennyiben az az alábbi sorrendben, latin betűkkel, arab számokkal (szükség esetén római számmal) a következő adatokat tartalmazza:

a) a címzett (címzettek) neve, elnevezése;
b) a küldemény rendeltetési helye (a település neve);
c) közterületi cím (út, utca, egyéb közterület neve és a házszám), és ha van a közelebbi címadatokként a lépcsőház-, emelet-, ajtószám, ezek hiányában helyiség megjelölése,
(a közterületi cím és a közelebbi címadatok a továbbiakban együtt: címhely);
d) a címhely irányítószáma.

 

6.       A szolgáltatás minősége

 

Szolgáltató általánosságban megfelelő minőséggel tudja ellátni a szolgáltatást, egyedi minőségi vállalásokat csak egyedi szerződésben tesz.

 

7.       A szolgáltatás díjának megfizetési módjai

 

Szolgáltató csak egyedi szerződés alapján szolgáltat egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatást. Így mind a díjszabás mind a fizetési határidő az egyedi szerződésben megállapodásra kerülő feltételek szerint teljesül.

 

8.       A szolgáltatással kapcsolatos panaszok és a panaszkezelés felhasználókat érintő szabályai:

 

A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybe vevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat csak írásban tehetik meg, az alábbi módokon:

- levélben
- Emailben

 

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai küldemény részleges elvesztésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván. A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

 

9.       A szolgáltató adatkezelésének felhasználókat érintő szabályai:

 

Szolgáltató honlapján közzétett adatkezelési tájékoztató szerint.

 

10.   A szolgáltatással kapcsolatos felelősségi szabályok, a kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek, valamint az igényérvényesítés módjának meghatározása:

 

A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén (beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elvesztését és megsemmisülését) a Postatv.-ben, a Postarendeletben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

 

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

 

- vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében; - ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,

- ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta;

- a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny); illetve

- a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

 

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

 

- a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

 

- a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

 

Felügyeleti szerv:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon: (+36 1) 468 0500
Telefax: (+36 1) 468 0680
E-mail: [email protected]

 

 

A szolgáltatás nyújtása során használt nyomtatványok:

 

Szolgáltató ügyviteli szoftveréből kinyomtatható etikett

 

 

Jelzésminta: